§ 1.

Chór Voces Gaudii, zwany dalej Chórem, działa w ramach Stowarzyszenia zwykłego pn. Voces Gaudii,
zwanym dalej Stowarzyszeniem.

§ 2.

 1. Chór jest dobrowolnym zrzeszeniem osób o zamiłowaniu muzycznym deklarujących chęć uczestnictwa
  w zespole zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.
 2. Chór składa się z Osób członkowskich.

§ 3.

 1. Władze w Chórze sprawuje Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem.
 2. Zarząd organizuje pracę chóru oraz prowadzi gospodarkę finansami i mieniem Chóru.
 3. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Dyrektor Artystyczny, oraz dwoje członków Zarządu.
 4. Kierownictwo artystyczne Chóru sprawuje Dyrektor Artystyczny.
 5. Zarząd może scedować część swoich funkcji na Osoby członkowskie w celu usprawnienia działalności
 6. Chóru i realizowania postanowień Regulaminu.

§ 4.

 1. Dyrektorem Artystycznym musi być osoba o kwalifikacjach muzycznych umożliwiających
  prowadzenie Chóru na wysokim poziomie artystycznym.
 2. Dyrektor Artystyczny prowadzi próby.
 3. Dyrektor Artystyczny przeprowadza przesłuchania kandydatek i kandydatów do Chóru.
 4. Dyrektor Artystyczny podejmuje decyzje w sprawie doboru repertuaru oraz ustala skład zespołu na
  wyjazdy i koncerty.

§ 5.

Osobą członkowską może zostać każda osoba fizyczna, która:

 1. ukończyła 18 lat,
 2. wzięła udział w przynajmniej 6 próbach,
 3. przeszła pomyślnie przesłuchanie przeprowadzone przez Dyrektora Artystycznego,
 4. akceptuje Regulamin Chóru.

§ 6.

Osoby członkowskie zobowiązane są do:

 1. aktywnego uczestniczenia w działalności Chóru i wydarzeniach opublikowanych w ramach
  kalendarza Chóru: próbach, warsztatach, koncertach, wyjazdach,
 2. regularnego uczęszczania na próby, a w szczególności udziału w próbach generalnych,
 3. zgłoszenia Zarządowi swojej nieobecności na próbie, w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później niż dwie godziny przed jej rozpoczęciem,
 4. podpisania listy obecności przed rozpoczęciem próby,
 5. nadrobienia we własnym zakresie zaległości związanych ze swoją nieobecnością na próbie w taki
  sposób, aby nie dezorganizować swoim nieprzygotowaniem pracy całego zespołu, zachowania koncentracji i dyscypliny w czasie trwania prób i koncertów.

§ 7.

 1. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach osobistych, Osoby członkowskie mają prawo do urlopu od
  uczestnictwa w pracach Chóru.
 2. Urlop nie może zostać udzielony Osobie członkowskiej, wobec której toczy się postępowanie
  dyscyplinarne.
 3. W trakcie udzielonego urlopu ustają obowiązki wymienione w § 6 pkt. 1-3.
 4. Zamiar skorzystania z urlopu zgłaszany jest Zarządowi.

§ 8.

Za występy publiczne, nagrania i inną pracę na rzecz Chóru Osobom członkowskim nie przysługuje
wynagrodzenie. Wszelkie wpływy pozyskane w ramach działalności Chóru przekazywane są na konto
Stowarzyszenia i wykorzystywane na cele Stowarzyszenia.

§ 9.

 1. Materiały nutowe udostępnione Osobom członkowskim stanowią własność Chóru.
 2. Osoby członkowskie nie mogą udostępniać materiału nutowego ani innego mienia Chóru osobom
  trzecim.
 3. Po rezygnacji z działalności w ramach Chóru, Osoby członkowskie mają obowiązek zdać użyczone
  materiały nutowe i inne mienie Chóru na ręce Zarządu.

§ 10.

 1. Zarząd może wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec Osób członkowskich.
 2. Postępowanie dyscyplinarne może zostać wszczęte w związku z:
  a) nieobecnością na co najmniej trzech z kolejnych dziesięciu prób Chóru,
  b) utrudnianiem lub uniemożliwianiem prowadzenia prób Chóru,
  c) nieprzestrzeganiem Regulaminu Chóru.
 3. W wyniku postępowania dyscyplinarnego wobec Osoby członkowskiej można zastosować:
  a) upomnienie,
  b) czasowe wykluczenie z działalności Chóru,
  c) wydalenie z Chóru.

§ 11.

Członkostwo w Chórze ustaje na skutek:

 1. śmierci Osoby członkowskiej,
 2. rezygnacji z działalności na rzecz Chóru,
 3. wydalenia z Chóru w trybie postępowania dyscyplinarnego.