Voces Gaudii

Regulamin Stowarzyszenia zwykłego pn. Voces Gaudii

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Voces Gaudii i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem”.

§ 2.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.

§ 3.

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

§ 4.

Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210 t.j.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 5.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 6.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 7.

1. Celami działania Stowarzyszenia są:

1) promocja kultury muzycznej i rozwój członków Stowarzyszenia;

2) wsparcie społeczności LGBT+;

3) promocja kultury LGBT+;

4) działania na rzecz promocji tolerancji i akceptacji społeczności LGBT+ w Polsce.

2. Poprzez społeczność LGBT+, o której mowa w ust. 1, rozumieć należy lesbijki, gejów, osoby biseksualne, transpłciowe oraz inne osoby nieheteronormatywne.

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) nieodpłatne prowadzenie oraz wsparcie organizacyjne i finansowe Chóru Voces Gaudii;

2) aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych zgodnych z celami Stowarzyszenia;

3) nieodpłatne organizowanie koncertów i wydarzeń zgodnych z celami Stowarzyszenia;

4) nieodpłatne organizowanie warsztatów i szkoleń zgodnych z celami Stowarzyszenia;

5) reprezentowanie członków Stowarzyszenia oraz innych zainteresowanych osób za ich zgodą;

6) nieodpłatne działania integracyjne i edukacyjne;

7) współpracę z władzami, instytucjami oraz mediami.

§ 9.

Stowarzyszenie może przystępować i być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym profilu działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. O przystąpieniu do organizacji decyduje Zebranie Członków w drodze uchwały. Stowarzyszenie nie może przynależeć do związków stowarzyszeń.

§ 10.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 11.

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, w tym cudzoziemiec niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 12.

1. Nowych członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia po rozpatrzeniu deklaracji członkowskiej.

2. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie w terminie 14 dni. Odwołanie jest rozpatrywane przez Zebranie Członków. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13.

1. Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.

2. Skreślenie z listy członków następuje na skutek:

1) śmierci członka,

2) złożenia przez członka Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.

3. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.

4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje z powodu:

1) niewykonywania przez członka postanowień Regulaminu lub uchwał Stowarzyszenia,

2) podejmowania przez członka działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia,

3) działania na szkodę Stowarzyszenia,

4) niepłacenia składki członkowskiej przez co najmniej trzy miesiące oraz zaprzestania aktywnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia przez okres co najmniej trzech miesięcy.

5. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o wykluczeniu. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.

§ 14.

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

1) czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do Zarządu Stowarzyszenia;

2) uczestniczenia w Zebraniu Członków oraz wypowiadania się i wyrażania opinii w kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;

3) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów Stowarzyszenia;

4) uczestniczenia w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.

§ 15.

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:

1) czynnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia;

2) przestrzegania zasad etyki i koleżeństwa;

3) dbania o stan techniczny przedmiotów stanowiących własność Stowarzyszenia będących w posiadaniu lub użytkowaniu członka;

4) terminowego opłacania składek członkowskich.

Rozdział IV
Zabranie Członków i Zarząd Stowarzyszenia

§ 16.

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z czterech członków i wybierany jest przez Zebranie Członków w głosowaniu tajnym. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi Prezes Zarządu oraz trzech członków Zarządu. Na funkcję Prezesa Zarządu wybiera Zebranie Członków.

2. Zarząd Stowarzyszenia powołuje się na dwuletnią wspólną kadencję.

§ 17.

1. W przypadku gdy skład Zarządu Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu.

2. W czasie trwania kadencji Zarządu w trybie kooptacji nie można powołać więcej niż połowę składu Zarządu.

3. W przypadku wyczerpania możliwości uzupełnienia składu Zarządu poprzez kooptację – uzupełnienia dokonuje Zebranie Członków.

4. Członkowie, którzy weszli w skład Zarządu w drodze kooptacji lub uzupełnienia – pełnią swoją funkcję do czasu zakończenia bieżącej kadencji Zarządu.

§ 18.

1. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decydujący głos ma Prezes Zarządu.

§ 19.

1. Do kompetencji Zarządu należy:

1) realizowanie uchwał Zebrania Członków oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności;

2) kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

3) opracowywanie programów i planów pracy Stowarzyszenia;

4) przyjmowanie członków Stowarzyszenia i pozbawianie członkostwa;

5) przygotowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia;

6) koordynowanie pozyskiwania darowizn, funduszy ze zbiórek publicznych i grantów na realizację planów Stowarzyszenia;

7) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;

8) zwoływanie Zebrań Członków;

9) rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

2. Zarząd ma obowiązek zwołać Zebranie Członków na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

§ 20.

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagany jest podpis przynajmniej jednego członka Zarządu na podstawie uchwały Zarządu.

§ 21.

1. Podejmowanie przez Zarząd stowarzyszenia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

2. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

1) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;

2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;

3) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;

4) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;

5) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

§ 22.

Uchwały Zebrania Członków przyjmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 liczby członków, o ile inne przepisy Regulaminu nie wskazują inaczej.

§ 23.

Do kompetencji Zebrania Członków należy:

1) uchwalanie programów i planów pracy Stowarzyszenia;

2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia;

3) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;

4) uchwalanie budżetu i określanie zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia;

5) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych Stowarzyszenia;

6) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub Zarząd;

7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 24.

Zmiana regulaminu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby członków. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków wskazuje likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

§ 25.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.